Baixar Mais Tocadas: Les Etoiles

Les étoiles les étoiles les étoiles / Dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde? / Les étoiles les étoiles les étoiles / Dites-moi, étoile qui vous regardera?